Wettelijke bepalingen

Definities

Opdrachtgever: iedere professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van artikel 1123 e.v. Van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: http://pixel-museum.brussels stelt de klanten ter beschikking:

Inhoud: alle elementen waaruit de informatie op de site bestaat, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: hierna “Informatie (s)” genoemd die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden bewaard door http://pixel-museum.brussels voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor analytische doeleinden. en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonlijke gegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website http://pixel-museum.brussels geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden als onderdeel van haar implementatie en monitoring:

Eigenaar: ASBL Pixel Museum Brussel – Havenlaan 86C Boite 2002 1000 Brussel, België
Publicatieverantwoordelijke: Pixel Museum Brussel – contact@pixel-museum.brussels
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Pixel Museum Brussel – contact@pixel-museum.brussels
Gastheer: ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Functionaris voor gegevensbescherming: http://pixel-museum.brussels – Contact@pixel-museum.brussels

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Het gebruik van de site http://pixel-museum.brussels impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site http://pixel-museum.brussels worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking vanwege technisch onderhoud kan echter worden besloten door http://pixel-museum.brussels, die dan zal trachten de gebruikers op voorhand de data en tijdstippen van de tussenkomst mee te delen. De website http://pixel-museum.brussels wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke http://pixel-museum.brussels. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website http://pixel-museum.brussels heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de vzw. http://pixel-museum.brussels streeft ernaar om de site http://pixel-museum.brussels zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site http://pixel-museum.brussels wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site http://pixel-museum.brussels niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van verschillende technologieën. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat, en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

De site http://pixel-museum.brussels wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuren, uitval van zijn infrastructuren of indien de Diensten en Diensten gereputeerd verkeer genereren. onnatuurlijk.

http://pixel-museum.brussels en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van een storing in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur die met name verband houdt met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

http://pixel-museum.brussels is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten voor alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: http://pixel-museum.brussels.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

http://pixel-museum.brussels treedt op als uitgever van de site. http://pixel-museum.brussels is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

http://pixel-museum.brussels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website http://pixel-museum.brussels, en die ofwel voortvloeit uit het ” gebruik van apparatuur die niet voldoen aan de specificaties vermeld in punt 4, of het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

http://pixel-museum.brussels kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site http: // pixel-museum. Brussel. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. http://pixel-museum.brussels behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in België, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt http://pixel-museum.brussels zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, fotografie…).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving betreffende marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679). ).

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens).

Voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van de persoonlijke account van de gebruiker en het browsen op de site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens: Pixel Museum Brussel. http: //pixel-museum.brussels wordt vertegenwoordigd door Hatton Jérôme, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt http://pixel-museum.brussels zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is in het bijzonder aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, op basis van het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​register van behandelingen bij te houden in overeenstemming met met de werkelijkheid. Telkens wanneer http://pixel-museum.brussels Persoonsgegevens verwerkt, neemt http://pixel-museum.brussels alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor http: // pixel- museum.brussels verwerkt ze.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

http://pixel-museum.brussels zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
om computerfraude (spammen, hacken, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)
om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op http://pixel-museum.brussels: e-mailadres
om communicatiecampagnes te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

http://pixel-museum.brussels verkoopt uw ​​persoonsgegevens niet die daarom enkel gebruikt worden uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

I

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van http://pixel-museum.brussels de volgende rechten:

recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens recht om persoonlijke gegevens van gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn , of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
recht op beperking van de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 18 RGPD)
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
recht op overdraagbaarheid van de gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
recht om het lot van de gegevens van de gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie http://pixel-museum.brussels hun gegevens al dan niet moet meedelen aan een derde die ze eerder hebben aangewezen

Zodra http://pixel-museum.brussels kennis neemt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van hem, verbindt http://pixel-museum.brussels zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe http://pixel-museum.brussels zijn Persoonsgegevens gebruikt, verzoekt om rectificatie of verzet tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met http://pixel-museum.brussels op het volgende adres:

Pixel Museum Brussel – DPO,
Avenue du Port 86C Boite 2002 1000 Brussel, België.

In dat geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij http://pixel-museum.brussels wil corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die door de wet aan http://pixel-museum.brussels worden opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van http://pixel-museum.brussels een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

7.4 Niet-mededeling van persoonlijke gegevens

http://pixel-museum.brussels onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de Informatie die over zijn Klanten wordt verzameld naar een land buiten de Europese Unie of erkend als “ongeschikt” door de Europese Commissie zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Http://pixel-museum.brussels blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat ze voldoende waarborgen bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679).

http://pixel-museum.brussels verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat ze niet aan onbevoegde personen wordt meegedeeld. Indien een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, onder de aandacht wordt gebracht van http://pixel-museum.brussels, moet het de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem op de hoogte brengen van de corrigerende maatregelen. genomen. Bovendien verzamelt http://pixel-museum.brussels geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen uitsluitend worden verwerkt door dochterondernemingen van http://pixel-museum.brussels en onderaannemers (dienstverleners) om de doeleinden van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve attributies en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van http://pixel-museum.brussels voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

8. Melding van incidenten

Hoe hard u ook uw best doet, geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We zijn toegewijd om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site http://pixel-museum.brussels wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van http://pixel-museum.brussels en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site http://pixel-museum.brussels.

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te garanderen, maakt http://pixel-museum.brussels gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoord. Verleden.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens neemt http: //pixel-museum.brussels alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Internet “cookies” en “tags” hypertext-links

De site http://pixel-museum.brussels bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van http://pixel-museum.brussels. Het http://pixel-museum.brussels heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment gratis deactiveren met behulp van de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.

9.1. « COOKIES »

De site http://pixel-museum.brussels bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van http://pixel-museum.brussels. Het http://pixel-museum.brussels heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de gebruiker (bijvoorbeeld: computer, smartphone) (hierna “cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies lopen geen risico de terminal van de gebruiker te beschadigen.

http://pixel-museum.brussels kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de bekeken pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan http://pixel-museum.brussels de inhoud van de Site, de navigatie van de Gebruiker, verbeteren.

Cookies die de navigatie vergemakkelijken en / of de levering van de diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wenst te accepteren, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel , dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat de kans groot is dat een cookie op zijn terminal wordt opgeslagen. http://pixel-museum.brussels deelt de Gebruiker mee dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de gebruiker de daar geregistreerde cookies verwijdert, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer http://pixel-museum.brussels of een van zijn dienstverleners om technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taalinstellingen en ‘display of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet.

In voorkomend geval wijst http://pixel-museum.brussels elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de slechte werking van de Site en van de diensten die mogelijk worden aangeboden door http://pixel-museum.brussels, die (i) voortvloeien uit de weigering van cookies door de gebruiker (ii) van de onmogelijkheid voor http://pixel-museum.brussels om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn voorkeuren op het gebied van cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen. http://pixel-museum.brussels kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie beschreven in deze sectie.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen die zijn toegewezen aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de site http://pixel-museum.brussels of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te gaan om op de Website of de mobiele applicatie van http://pixel-museum.brussels te surfen, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies op uw terminals (computer, tablet, gsm) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te bladeren op de Website of de mobiele applicatie van http://pixel-museum.brussels. De Gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookies door http://pixel-museum.brussels intrekken.

9.2. INTERNET-TAGS

http://pixel-museum.brussels kan af en toe internetbakens gebruiken (ook wel “tags” of actietags, single-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s genoemd) en deze inzetten door tussenkomst van een partner die gespecialiseerd is in webanalyses die zich waarschijnlijk in het buitenland bevinden (en dus de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de Gebruiker) opslaat.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de site als op de verschillende pagina’s ervan.

Met deze technologie kan http://pixel-museum.brussels de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties beoordelen (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites die deze tags gebruiken, rapporten opstellen over de activiteit van de Site ter attentie van http://pixel-museum.brussels, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van it en internet.

10. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site http://pixel-museum.brussels is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Brussel, België.

LOGO

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090